Mekong Citizen stories and discussions

Screen Shot 2016-03-21 at 2.00.59 PM

Câu chuyện Mê Công: Mùa nước nổi không về

"Năm nay, nước nguồn đổ về Lưu vực sông Mê Kông ít hơn mọi năm. Những con đập trên dòng chính càng làm vấn đề trầm trọng hơn, khiến nước đổ về các cộng đồng sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên này như tại Việt Nam đã ít, nay càng khan hiếm."

Clam village

ĐỐI THOẠI VỚI DÒNG SÔNG

Cuộc thi kêu gọi cộng đồng đóng góp các hình ảnh và câu chuyện về các dòng sông tại Việt Nam đã nhận được gần 600 tác phẩm dự thi trong vòng 6 tháng. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ một số câu chuyện và câu chuyện về những tác động tích cực của cuộc thi đến việc nâng cao nhận thức về giá trị của sông ngòi.

29.Lan Tuong bat hanh copy 2

Photovoice: Stories from Đông Thắng Villagers

This past year, WARECOD gave villagers cameras and guidance on how they could share their stories through their own photographs and voices. Here are the stories of some of those villagers of Đông Thắng, Co Do district, Viet Nam.

Screen Shot 2015-08-17 at 11.14.18 AM

Biodiversity on the Mekong – from Luang Prabang to Vientiane

The Mekong has more species of fish than anywhere else in the world except the Amazon. Follow scientists as they survey this extraordinary living supermarket.

Screen Shot 2015-08-17 at 10.33.28 AM

Life on the Lower Sesan

The Lower Sesan 2 dam could significantly alter Cambodians' livelihoods. What does this mean for ASEAN?

Screen Shot 2015-08-14 at 12.16.03 PM

A River and Its Dams

More than 140 dams are currently planned, under construction, or commissioned in the Mekong Basin. What does this mean for Southeast Asia?

Screen Shot 2015-08-14 at 11.34.09 AM

Wild Caught Fish in the Mekong Delta

Catches are declining in productive fisheries in the Mekong Delta. Why?

Screen Shot 2015-08-14 at 11.28.58 AM

A River to Lakes in the Mekong Delta

Besides climate change, upstream dam building presents potentially large environmental problems. Learn more here.

Screen Shot 2015-08-14 at 11.01.29 AM

Dykes, Rice, and Floods in the Mekong Delta

Local dyke building in the An Giang Province of the Mekong Delta has proven controversial. Find out why.

Screen Shot 2015-08-13 at 5.18.30 PM

Aquaculture in the Mekong Delta

How will hydropower development impact Vietnam's USD2bn/year aquaculture business?

Screen Shot 2015-08-12 at 4.29.38 PM

Wind Turbines in the Mekong Delta

Could wind turbines save the Mekong Delta?

Luang Prabang Province, Laos.

Mekong – The Delta Movie – TIẾNG VIỆT

Mekong - The Delta is a follow up film to Mekong - The Movie and explores issues affecting the lower Mekong.